Interes Public

1. Solicitarea informatiilor

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Formular pentru solicitare informații de interes public.

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de accesla informațiile de interes public solicitate:
- Formular reclamatie - refuz la solicitare
- Formular reclamatie - lipsa comunicarii unui raspuns in termenul legal

>Articolul 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Articolul 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.(la 02-06-2012, Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de art. 42 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )

Responsabil Legea 544/2001: 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001:

2. Buletin informativ

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:
> Ordin infiintare

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:
> Regulamentul de organizare și funcționare
> Organigrama
> Regulamentul Intern
> Structura organizatorică

Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
> Comitetul Director
> Consiliul de Adminsitraţie

Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:
> Adresa

Audiențe:
> Program de audiențe

Programele și strategiile proprii:
> Plan Strategic 2021 – 2023
> Programe Nationale de Sanatate

3. Buget

> Bugetul de venituri si cheltuieli 2023

> Bugetul de venituri si cheltuieli 2022

4. Bilanturi contabile

 

5. Achizitii Publice

 

6. Transparenta salariilor

> Transparenta veniturilor luna martie 2023

Transparenta veniturilor luna septembrie 2022 

> Transparenta veniturilor luna martie 2022

7. Declaratii de avere si interese

> Comitetul Director
> Consiliul de Adminstratie
> Sefi Sectii
> Asistente sefe
> Sefi Servicii

8. Modele de dereri / formulare tipizate

> Cererea de concediu
> Declaratie persoana aflata in intretinere
> Cerere concediu crestere copil
> Cerere deducere impozit
> Cerere eliberare adeverinta salariat
> Acte necesare intocmirii dosarului de angajare